Mưa.

Mưa.

Chúng ta bước đi mà chẳng biết cuộc đời cho mình điều gì. Nghiệt ngã và hoang tưởng. Mình dễ dính vào những hoang mang khôn tả khi không có đủ sức đi hết con đường của mình.
Dù thế vẫn phải bước thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.