#185

CON CHIM MANG CHIẾC GAI NHỌN XUYÊN QUA ỨC vẫn tuân theo một quy luật bất biến, tôi không hiểu điều gì đã thúc đây nó tự đâm suốt vào tim và lịm dần trong tiếng hót. Và lúc ngọn gai xuyên qua, nó không ý thức cái chết đang chực chờ, nó chỉ mải mê hót và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa. Nhưng chúng ta, khi tự ghim vào lồng ngực những chiếc gai nhọn chúng ta biết, chúng ta hiểu và chúng ta vẫn làm. Chúng ta vẫn làm.

Nature _318

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.